Gast Wifi Voorwaarden

Volg onze Facebookpagina om toegang te krijgen tot gratis wifi:

 

Algemene voorwaarden en gedragscode gebruik De Krab WiFi-gastnetwerk

Door op ok te drukken in het voorgaande venster en het verder gebruiken van het wifi-gastnetwerk van De Krab stemt u in met onze voorwaarden voor het gebruik van het Wifi-gastnetwerk van De Krab. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik door eenieder van WiFi-gastnetwerk die via dit netwerk het internet opgaan. U kunt de volledige voorwaarden nalezen op onze website:

 

Definities
Gebruik:

De Krab stelt gratis WiFi-gastnetwerk voor haar bezoekers beschikbaar, uitsluitend voor per-soonlijk en niet-zakelijk gebruik.

Gebruiker:

Onder gebruiker wordt verstaan eenieder die zich toegang verschaft tot het internet door middel van gebruikmaking van het WiFi-gastnetwerk van De Krab

WiFi-gastnetwerk De Krab:

Draadloos netwerk, niet via een kabel, maar via radiofrequentie. Met WiFi-Gastnetwerk is het voor gebruikers mogelijk om met behulp van eigen apparatuur een verbinding te maken met het internet zonder gebruik van kabels. Hierdoor bent u niet aan een vaste plaats gebonden, u kunt op verschillende plaatsen een verbinding tot stand brengen met het internet

 

Algemene voorwaarden
De Krab biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden.

Daar waar van toepassing, gelden de huisregels van De Krab zoals die is vastgelegd in de Algemene voorwaarden van De Krab. De Krab is gerechtigd om in voorkomende gevallen de toegang tot het internet te blokkeren.

Het gebruik van WiFi-gastnetwerk is op basis van een fair use policy. Dit houdt in dat er geen vaste limiet is gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen.

De Krab kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt, dan het gemiddelde. De Krab houdt het recht om door deze of andere reden, de verbinding van WiFi met de gebruiker te blokkeren en/of een bepaalde gebruiker het gebruik tijdelijk of permanent te ontzeggen, wanneer een gebruiker naar het oordeel van De Krab in strijd handelt met deze voorwaarden of daartoe naar de mening van De Krab een andere reden bestaat.

De Krab is niet verantwoordelijk voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker.

Gedragscode
De gebruiker verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. U mag niets naar het internet uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit.

De Krab neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de gebruiker geplaatst is op een server of internet. Een gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server/ het internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend, c.q. onoorbaar zijn.

Het wordt de gebruiker strikt verboden via het netwerk opruiende boodschappen te ventileren, aan te zetten tot geweld, criminele activiteiten te ontplooien en/of andere malafide praktijken. Bij ontdekking hiervan zal aangifte worden gedaan en dienaangaande gepaste maatregelen worden genomen.

De gebruiker verklaart De Krab nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.

De Krab is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin, van de gebruiker. Met name is De Krab niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot het systeem of het internet bij De Krab of derden, een ge-brek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in log-in procedure, account en e-mail adres.

De gebruiker die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, c.q. gedragscode, is aansprakelijk voor alle daaruit voor De Krab voortvloeiende schade.

De Krab behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden periodiek, zonder vooraf-gaande kennisgeving te wijzigen. Controleer deze voorwaarden op gezette tijden voor veranderingen.

De Krab verplicht zich te houden aan bescherming persoonsgegevens zoals die in het Privacybeleid van De Krab is vast gelegd.

Alvorens gebruikt te kunnen maken van de dienst Wifi-gastnetwerk van de Krab dient de gebruiker akkoord te gaan met de hierboven beschreven algemene voorwaarden en gedragscode.

Op deze gebruiksvoorwaarden/gedragscode en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van het WiFi-gastnetwerk van De Krab samenhangen is het Nederlands recht van toepassing.

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze Gast-wifi voorwaarden? Stuur een e-mail naar info@dekrab.nl